wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областния информационен център - Перник представи първите отворени процедури за набор на проектни предложения по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г." Представители на медии, обединени детски заведения, основни и средни училища, местни администрации и неправителствени организации от Пернишкия регион се запознаха с насоките за кандидатстване на "Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение " и "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила".

Цели и на двете процедури са: подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание и училищно образование; допълнителни занимания с деца и ученици, за които българският език не е майчин; повишаване на качеството на образованието в детските градини и училищата, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция; взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност; включване на родителите във възпитателния и образователен процес, както и засилване на мотивацията за участие; създаване на условия за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Задължителен елемент по процедурите е създаване на тристранно партньорство между община, училище/детско заведение и неправителствена организация.
Краен срок за представяне на предложенията, насочени към предучилищното образование е 30.11.2015 г., а за проекти, насочени към образователната интеграция на ученици от етнически малцинства и/или търсещи или получили международна закрила е с два срока на кандидатстване - 30.11.2015 г. и 29.04.2016 г.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.