wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 16 ноември 2015 г. в заседателната зала на Община Перник се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център. На форума присъстваха представители на общинската и областна администрации, работодатели, неправителствени организации, образователни институции и др.Новоизбраният кмет на областния град д-р Вяра Церовска приветства участниците в срещата и апелира всички да обединим усилията си, за да променим нашия град в едно по-добро място за живот.

Екипът на ОИЦ – Перник представи актуална информация за отворените за кандидатстване процедури по оперативните програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. По оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към момента са актуални 7 процедури.

Представители на образователни институции ще имат възможност да кандидатстват с проектни идеи, насочени към образователна интеграция на ученици от етнически малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, както и осъществяване на дейности, подкрепящи предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение.

Министерство на образованието и науката е посочен като директен бенефициент по процедурите: „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, „Студентски практики – Фаза I“, „Студентски стипендии – Фаза I“  „Осигуряване на условия и ресурси за изградане и развитие на покрепяща среда в детските градини и училищата“

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са активни процедурите: „Ново работно място 2015“, насочена към представители на бизнеса; „Независим живот“, който ще разработят проектни предложения всички български общини; и „Нови стандарти за социални услуги“, при който МТСП ще разрабати нови стандарти за деинституционализация на децата, възрастните хора и хората с увреждания.

ОП „Околна среда“ дава възможност на общините да въведат компостиращи инсталации за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Управляващият орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ подлага на обществено обсъждане насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, по която ще са допустими всички предприятия по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. В края на 2015 г. се очаква и стартиране на процедурата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в микро, малки и средни предприятия

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.