wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 16 ноември 2015 г., Областен информационен център – Перник и представителите на Български червен кръст дадоха старта на националната информационна кампания под надслов „Заедно за съпричастността“ за Пернишкия регион. Инициативата се реализира от Мрежата от 28 информационни центъра, популяризиращи Кохезионната политика на Европейския съюз в България, съвместно със структурите на БЧК в страната.

В рамките на кампанията, експертите на ОИЦ – Перник ще проведат обучения на координаторите и доброволците от Червения кръст в шестте общински центъра от Пернишкия регион. Те ще бъдат запознати с възможностите, които предоставя ОП „Развитие на човешките ресурси“ и по време на акцията с раздаване на пакети с храни ще споделят информацията с най-нуждаещите се. По този начин се цели уязвимите лица да получат шанс и алтернатива на промяна на жизнения им статус.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.