wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В заседателната зала на Община Радомир се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център. На форума присъстваха представители на общинската администрации, работодатели, неправителствени организации, образователни институции и др.

Екипът на ОИЦ – Перник представи актуална информация за отворените за кандидатстване процедури по оперативните програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В момента на обществено обсъждане е подложена процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).Целта на процедурата за подбор на проекти е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновативната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. Допустими кандидати са всички предприятия по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които ще трябва да подадат своите проектни предложения през електронната платформа ИСУН 2020.

В индикативната годишна работна програма за 2015 г. Управляващия орган на ОПИК е заложил отваряне на процедурата „Енергийна ефективност в МСП“, при която микро, малки и средни предприятия ще могат да предприемат мерки за снижаване на енергопотреблението, както и въвеждането на възобновяеми енергоисточници за нуждите на собственото производство.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.