wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В Читалище „Просвещение“ – гр. Брезник се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център, посветена на актуална информация по отворени процедури на оперативните програми. На форума присъстваха представители на общинската администрации, работодатели, неправителствени организации, образователни институции и др.

Интерес предизвика отворената процедура за набор на проектни предложения „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. Осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“  по ОП „Околна среда“. Представители на общинската администрация в Брезник споделиха, че общината ще кандидатства по процедурата, защото такава компостираща инсталация не само е крайно необходима, но е и начин за въвеждане на мерки за опазване на околната среда. В зависимост от капацитета на инсталациите, колко тона годишно отпадъци ще бъдат преработвани, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ варира от 3 400 000 лв. до 7 400 000 лв.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.