wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В заседателната зала на Община Земен се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център – Перник, посветена на актуална информация по отворени процедури на оперативните програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Експертите от Инфоцентъра фокусираха вниманието на участниците във форума към отворените процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Представителите на образователните институции ще могат да разработят проектна идея по процедурата „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, като ще могат да осъществят дейности като: допълнително обучение по български език за учениците, на които той не е майчин; допълнителни занимания с ученици, застрашени от отпадане от образователния процес; реинтеграция на отпаднали от образованието младежи до 18 г.; подобряване на образователната среда в училище; съхраняване и развитие на културната идентичност в мултикултурна среда; кариерно консултиране и професионално ориентиране; насърчаване участието на родителите; и др.

Допустими ще са училища, които постигнат партньорство с общината, в която са ситуирани и поне една неправителствена организация. Допустимо е и партньорство на две или повече училища, но отново с подкрепата на община и НПО.

Проектните предложения могат да бъдат в диапазона 100 000 до 1 000 000 лв. Първият срок за кандидатстване е 30.11.2015 г. За кандидатите, които нямат проектна готовност е предвиден и втори срок, който е 29.04.2016 г.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.