wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20 ноември 2015 г. в заседателната зала на Община Трън се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център – Перник, посветена на актуална информация по отворени процедури по програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Интерес предизвика отворената първа покана, за настоящия програмен период, на програмата ТГС за ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия. Преставителите на малката пернишка община споделиха, че в партньорство със сръбски общини са изпълнявали проекти по тази програма, които са допринесли не само за инфраструктурното развитие на пограничния регион, но са развили и туристически обекти, като Ждрелото на р. Ерма и са поставили началото на културни събития, като „Фестивала на киселото мляко“.

Програмата за трансгранично сътрудничество ще финансира проекти в три основни направления: устойчив туризъм, младежи и околна среда. Допустими бенефициенти са местни и регионални власти, културни и образователни институции, неправителствени организации, търговски камари, асоцации и др. от 6 области в България, от които и Перник, и 7 области от сръбска страна. Инвестиционни проекти ще могат да получат финансиране в рамките от 300 000 до 600 000 евро, а проекти от типа „меки мерки“ ще се възползват от финансова помощ до 150 000 евро.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.