wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Ковачевци бе домакин на последната информационна среща от цикъла, посветен на актуална информация по отворени процедури по оперативните програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Експертите от Областният информационен център – Перник запознаха присъстващите представители на общинската администрация и граждани за възможностите за кандидатстване по оперативните програми – отворени към момента процедури и предстоящи за отваряне.

Младите хора от Ковачевската община очакват програмите за повишаване на квалификацията на заети лица по ОП „Развитие на човешките ресурси“, които биха могли да им дадат възможност за надграждане на компетенциите им, което би довело до допълнителна реализация на пазара на труда.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.