wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата от 28-те информационни центрове в България, популяризиращи кохезионната политика на Европейския съюз, проведе на територията на област Перник информационна инициатива под надслов: „Заедно за съпричастността“.

Партньор в националната кампания бе Български червен кръст.

Стартът й бе даден на 16 ноември и в рамките на седмица повече от 80 доброволци и координатори бяха обучени за възможностите, които се предоставят по процедурите на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Целта на инициативата е чрез структурите на БЧК да се достигне с информация до уязвимите групи от българското общество. По време на предстоящата акция за раздаване на пакети с храни на най-нуждаещите се лица, доброволците ще споделят получената информация, като по този начин се цели уязвимите лица да получат шанс и алтернатива на промяна на жизнения им статус.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.