wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 24.02.2016г. в заседателната зала на Центъра се проведе информационна среща за предствяне на актуалните за кандидатстване процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Пред представители на бизнеса от областта, медиите и Община Перник, екипът на Центъра представи процедурите "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. С тези  две процедури се цели повишаване на иновационната дейност от бизнеса в България в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), т.е. в областите "Информатика и информационни и комуникационни технологии", "Мехатроника и чисти технологии", "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии" и "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии" и в техните детайлно разписани подобласти.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, на който могат да разчитат бенефициентите по процедурата за внедряване на иновации в предприятията е 1 500 000 лева, като процентът на съфинансиране варира в зависимост от категорията предприятие, избрания режим на помощта и района за планиране, в който се намира предприятието. Крайния срок за кандидатстване е 04.04.2016г.

Интерес предизвика и процедурата за разработване на иновации от стартиращите предпиятия, с краен срок 05.05.16г., по която с проекти с максимален размер на БФП до 391 000 лева и интензитет на помощта 90%, могат да кандидатстват предприятия, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.Кандидатите трябва да са регистрирани в търговския регистър след 01.01.2014г., като е допустимо те да са и новосъздадени предприятия – такива регистрирани през 2016г., подчертаха експертите от ОИЦ.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg, oic.pernik@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.