wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областния информационен център – Перник, на пресконференция с представители на медиите в област Перник, обяви стартта на инициативата „Успешни заедно“.

В периода от 22 март до 9 май 2016 г., в национален мащаб, мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България ще проведе кампания, насочена изцяло към представителите на българския бизнес.

По време на кампанията се планира провеждането на съвместни събития с предприятия от област Перник, във формат „Дни на отворени врати“. Фирми, които са били бенефициенти по проекти, финансирани от европейски фондове ще бъдат поканени да споделят опит.  Предвижда се и организиране на трудови борси, на които предприятията да бъдат запознати с възможностите за финансиране на проектни идеи, насочени към технологична модернизация и/или инвестиции в човешки ресурс, както и активно търсещите работа, с подходяща квалификация да бъдат реинтегрирани на пазара на труда.

На 9 май – Денят на Европа, се предвижда заключително събитие, което ще бъде организирано по модела на Пловдивския панаир.

Целта на кампанията е да бъде подпомогната българската икономика, чрез съвместни усилия на мрежата от информационни центрове и родните предприятия, като се популяризират продуктите и/или услугите, които са били финансирани или биха могли да бъдат подпомогнати чрез европейски програми. Затова инициативата ще премине под слогана „Успешни заедно!“.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg, oic.pernik@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.