Печат на тази страница

Областният информационен център – Перник стартира поредица от срещи с представители на бизнеса на територията на шестте общини от Пернишка област. Обиколката на предприятията от региона е част от националната инициатива „Успешни заедно“, провеждана от Мрежата от информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове `(ЕСИФ).

Регионалният бизнес център за подпомагане на малките и средни предприятия в Перник бе избран за старт на информационните срещи с бизнеса. Създаден като сдружение с нестопанска цел през 2000 година, Бизнес центърът има за задача постигане на устойчив икономически растеж чрез стимулиране на развитието на сектора на малките и средни предприятия (МСП) за решаване на проблемите на заетостта в Пернишки регион. Освен, че е създаден за стимулиране участието на МСП в програми за икономическо възстановяване и интегрирано развитие, чрез осигуряване на образователна и консултантска помощ, пернишкият Бизнес инкубатор е и бенефициент на различни донорски програми като ФАР, Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), Делегация на Европейската комисия в България, Американска агенция за международно развитие и др.

Трикратният носител на златен медал и диплом от Международния технически панаир в Пловдив – „Ред  Стиил“ЕООД,  бе следващата спирка на ОИЦ – Перник  в инициативата „Успешни заедно“. Пернишкото предприятие, което успешно си партнира с фирми от Русия, Беларус, Казакстан и Узбекистан, е бенефициент по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българските предприятия“ 2007 – 2013. На срещата с екипа на ОИЦ – Перник, представители на дружеството споделиха опита си в работата с европейските фондове. Изпълнението на проекта е дало възможност за закупуването специализирана техника, което е подпомогнало конкурентноспособността на предприятието.

По време на срещите екипът на ОИЦ – Перник информира за новите възможности за финансиране по оперативните програми през втория програмен период 2014 – 2020 г. На фокус бе предстоящата процедура по ОПРЧР „Добри и безопасни условия на труд“, която се очаква да стартира в началото на следващия месец.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg, oic.pernik@eufunds.bg