wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 18 април 2016 г. Областният информационен център – Перник бе на посещение в предприятия във втория по големина град в Област Перник – Радомир. Срещите с бизнеса са част от стартиралата национална инициатива „Успешни заедно“, осъществявана от мрежата от 28 информационни центъра, популяризиращи Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Екипът на ОИЦ – Перник посети Леяроковашкия машиностроителен комплекс, „СЕЙК електроремонт 1“ ЕООД, „Ветпром“АД и „Електрик“ АД. По време на срещите бяха представени оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“.

Представителите на предприятията бяха запознати с активните процедури, по които биха могли да разработят проект. Интерес предизвика поканата за набор на проекти „Добри и безопасни условия на труд“ по ОПРЧР. Основна цел на процедурата е подобряване работната среда в българските предприятията, както и въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси. Резултатът, който се цели е подобряване качеството на работните места, което от своя страна да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Проектни предложения ще могат да бъдат подавани чрез информационната платформа ИСУН2020 до 14.06.2016 г.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика"
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg, oic.pernik@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.