Печат на тази страница

На 19 април 2016 г. Областният информационен център – Перник бе на посещение на предприятия в с. Ковачевци. Поредицата срещи с бизнеса на територията на област Перник са част от националната инициатива „Успешни заедно“, осъществявана от мрежата от 28 информационни центъра, популяризиращи европейските фондове и Кохезионната политика.

Екипът на ОИЦ – Перник първо посети „Аматица“ АД. Предприятието е с 30-годишна история в производството на електрически сирени, домашни, училищни и корабни звънци, домофони, енергоспестяващо осветление, промишлени сирени и др.

Второто дружество, което бе посетено бе „Елибул-Стил“ ЕООД, което развива своята дейност в сферата на хотелиерството и селския туризъм.

Управителят на ОИЦ – Перник – Ирена Георгиева, информира представителите на бизнеса за възможностите за финансиране на проектни идеи по оперативните програми.  Освен активната процедура „Добри и безопасни условия на труд“ по ОПРЧР, представени бяха и предстоящите процедури „Обучения за заети лица“, „Специфични умения за заети лица“, „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“, „Развитие на управленския капацитет на малки и средни предприятия“ и „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

За допълнителна информация:
ОИЦ-Перник
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg, oic.pernik@eufunds.bg