wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20 април 2016 г. Областният информационен център – Перник проведе информационни срещи с „Спортпром шус“ООД и „Кариери и вародобив“АД в гр. Земен. Срещите с представителите на бизнеса са част от националната инициатива „Успешни заедно“, осъществявана от мрежата от 28 информационни центъра, популяризиращи европейските фондове и Кохезионната политика.

Служителите на двете фирми бяха запознати с оперативните програми, които се изпълняват в програмен период 2014 – 2020 г. Представени бяха актуалните и предстоящите за отваряне процедури, по които българските предприятия ще имат възможност за разработване на проектна идея и финансирането й с помощта на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Управителят на ОИЦ – Перник инж. Ирена Георгиева, акцентира върху опростяването на Кохезионната политика. На база на натрупания опит през изминалия програмен период е направен анализ на силните и слабите страни на прилагане на програмите и проектите. Основната цел, която стои пред нашата държава е да не губим европейски средства, които следва да се инвестират в съживяване на българската икономика. Част от механизмите за опростяване са опростени разходи и отчетни документи/ критерии при одит и финансиране за малките и средни предприятия/ Финансови инструменти/ Фонд на Фондовете. С цел намаляване на административната тежест, с която се сблъскваха бенефициентите през 2007 – 2013г., бе създадена уеб базираната информационна платформа ИСУН 2020. Чрез нея всеки заинтересован гражданин или физическо лице ще може да получи информация за отворени процедури по оперативните програми и ще може да се запознае с придружаващия пакет документи. Подаването на проектото предложение и по-нататъшната комуникация с управляващите органи ще се осъществява отново през ИСУН 2020.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

За допълнителна информация:
ОИЦ-Перник
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg, oic.pernik@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.