wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 22 април 2016 г. Областният информационен център – Перник проведе информационни срещи  в гр. Трън, които са част от националната инициатива насочена към бизнеса „Успешни заедно“, осъществявана от мрежата от 28 информационни центъра.

Екипът на ОИЦ – Перник посети „Дейна“ЕООД и „Румасия 2005“ЕООД. Представителите на двете  фирми бяха запознати с оперативните програми, по които българските предприятията могат да получат финансиране, което от своя страна ще подобри икономиката на държавата. Представени бяха актуалните и предстоящите за отваряне процедури за набор на проектни предложения.

Екипът на ОИЦ – Перник се надява, че чрез по-голямата информираност на потенциални бенефициенти ще се повиши интересът към процедурите по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурните и инвестиционни фондове. От друга страна финансирането на проектни идеи на предприятията ще ги направи по-конкурентоспособни, чрез внедряване на нови технологии и иновации, повишаване на енергийната ефективност и инвестиции в човешкия ресурс.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

За допълнителна информация:
ОИЦ-Перник
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg, oic.pernik@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.