wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 25 април 2016 г. Областният информационен център – Перник бе на посещение в „Секюрити груп 555“ЕООД – гр. Перник. Срещата с бизнеса е част от националната инициатива „Успешни заедно“, осъществявана от мрежата от 28 информационни центъра, популяризиращи европейските фондове и Кохезионната политика.

Представителите на фирмата споделиха своя опит в изпълнението на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси2007 – 2013“. Те допълниха, че финансирането с помощта на европейските фондове е повече от необходимо за съживяване на икономиката, чрез повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия. 

Управителят на ОИЦ – Перник – инж. Ирена Георгиева представи новите оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани през втория за България програмен период 2014 – 2020 г., както и  актуалните и предстоящите за отваряне процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Коментирана беше и темата за опростяване на Кохезионната политика, на базата на което е създадена електронната платформа ИСУН 2020. Тя дава възможност за електронно кандидатстване и електронна комуникация между бенефициентите и управляващите органи, което от своя страна води до намаляване на административната тежест.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

За допълнителна информация:
ОИЦ-Перник
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg, oic.pernik@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.