wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27 септември 2016 г. в заседателната зала на Община Радомир, екипът на Областния информациоинен център - Перник проведе информационна среща на тема: “Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуални възможности за финансиране по оперативните програми.“.

Във форума взеха участие представители на общинска администрация, неправителствени организации, образователни институции, граждани и др.

Участниците на срещата бяха запознати със Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), който определя правилата за правилното, законно и добро финансово управление на еврофондовете, при осигуряване на публичност и прозрачност, намаляване на административната тежест за бенефициентите, което ще гарантира ефективност и ефекасност на финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Представени бяха активните процедури по оперативните програми.

Интерес предизвикаха активни процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР).

Общините и доставчиците на социални услуги, самостоятелно или в партньорство с обучителна организация, работодатели, неправителствени организации и др., могат да кандидатстват за финансиране на проектни идеи по процедура „Активно включване“ по ОПРЧР. Проектното предложение трябва да бъде насочено към целевите групи на икономически неактивни лица, хора с увреждания и техните семейства, както и деца и възрастни в риск. Допустими за финансиране са дейности като предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, обучение за професионална квалификация и ключови компетности, осигуряване на заетост, адаптиране и оборудване на работното място на хора в неравностойно положение, мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа и др. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 80 000 лв., а максимален – 391 166 лв. Краен срок за подаване на проектно предложение от кандидатите е 31.10.2016 г. чрез електронната платформа ИСУН 2020.

Министерството на образованието и науката изпълнява проект „Твоят час“, финансирани от оперативната програма, насочена към образованието. По проекта има създадена интернет платформа, чрез която училищата ще могат до средата на октомври да се регистрират. Това ще им даде възможност през учебната година да осъществят извънкласни дейности с учащите, което от своя страна ще повиши мотивацията за учене на децата и преодоляване на образователни дефицити.

 

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.