Печат на тази страница

На 3 октомври 2016 г. в заседателната зала на Общински съвет – гр. Земен, екипът на Областния информациоинен център - Перник проведе информационна среща на тема: “Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуални възможности за финансиране по оперативните програми.“.

Във форума взеха участие представители на общинска администрация, образователни институции, граждани и др.

Участниците на срещата бяха запознати със Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), който определя правилата за правилното, законно и добро финансово управление на еврофондовете, при осигуряване на публичност и прозрачност, намаляване на административната тежест за бенефициентите, което ще гарантира ефективност и ефекасност на финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Представени бяха активните процедури по програмите, финансирани от Европейскиту структурни и инвестиционни фондове.

Във фокус на внимание на земеделските производители е Програма за развитие на селските райони (ПРСР), която дава възможност както за модернизиране на земеделските стопанства, разширяване на дейността им, внедряване на нови технологии и земеделска техника, така и повишава икономическите предпоставки за развитие на населени места в необлагодетелстваните райони на страната ни.

В средата на октомври се очаква стартирането на прием на проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“. Допустими за финансиране са земеделски производители, чиято икономическа стойност на стопанството е по-голяма или равна на 8000 евро. Размерът на Безвъзмездната финансова помощ може да бъде 50%, като при определени критерии може да достигне до 70%. Кандидатите следва да представят бизнесплан, доказващ подобряване на земеделската дейност на стопанствата чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности, които следва да са  подробно описани. Допустими за финансиране ще бъдат разходи за материални (закупуване, реновиране и сторителство на сгради; закупуване и инсталиране на машини и съоръжения; създаване или презасаждане на трайни насаждения; въвеждане на нови стандарти; закупуване на специализирани земеделски транспортни средста и др.) и нематериални инвестиции (разходи за ноу-хау; въвеждане на нови международно признати стандарти; въвеждане на системи за управление; разходи за техническа помощ за изготвяне на проекти, консултантски, архитектни, инженерски услуги и др.). До 10% от общодопустимия размер на инвестиционните разходи могат да бъдат насочени към закупуване в дакупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и  други недвижми активи.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.