wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 4 ноември 2016 г. в залата на Дом-паметник „Георги Димитров“ – с. Ковачевци, екипът на Областния информациоинен център - Перник проведе информационна среща на тема: “Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуални възможности за финансиране по оперативните програми.“.

Във форума взеха участие представители на общинска администрация, неправителствени организации, граждани и др.

Участниците на срещата бяха запознати със Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), който определя правилата за правилното, законно и добро финансово управление на еврофондовете, при осигуряване на публичност и прозрачност, намаляване на административната тежест за бенефициентите, което ще гарантира ефективност и ефекасност на финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Представени бяха активните процедури по програмите, финансирани от Европейскиту структурни и инвестиционни фондове.

Представители на общинската администрация споделиха, че средствата, идващи по линия на Европейските структурните и инвестиционни фондове, са крайно необходими за решаване проблема с безработицата и създаване на работни места за младите хора, обновяване на малките населени места и реновиране на инфраструктурата. „Надяваме се да има повече възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от еврофондовете, за да можем да направим Ковачевската община атрактивна не само за туристите, но и за жителите“ – допълват те.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.