wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 5 октомври 2016 г. в Читалище „Просвещение“ – гр. Брезник, екипът на Областния информациоинен център - Перник проведе информационна среща на тема: “Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуални възможности за финансиране по оперативните програми.“.

Във форума взеха участие представители на общинска администрация, образователни институции, граждани и др.

Юристконсултът Десислава Бенкова запозна участниците на срещата със Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), който определя правилата за правилното, законно и добро финансово управление на еврофондовете, при осигуряване на публичност и прозрачност, намаляване на административната тежест за бенефициентите, което ще гарантира ефективност и ефекасност на финансовата подкрепа от Европейския съюз.

ЗУСЕСИФ е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 101 от 2015 г. и доколкото в заключителните разпоредби не е определен друг срок, неговото влизане в сила е три дни след обнародването му съгласно конституционното правило. Законът не е с ограничено за  настоящия програмен период 2014- 2020 г. действие, а цели, а цели да създаде една стабилна и предсказуема нормативна рамка за управление на предоставените на Република България средства  от ЕС на ниво закон, който да е приложим и за следващите програмни периоди. Структуриран е в 6 глави, в които детайлно са разписани правилата за кандидатстване и изпълнение на проекти, механизмът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, верифициране на разходите; администриране на нередности и налагане на финансови корекции.

Във втория панел на информационната среща Ваня Давидова – експерт от ОИЦ – Перник, представи актуалните възможности за набор на проектни предложения по програмите, финансирани от ЕСИФ.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.