wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 6 октомври 2016 г. в заседателната зала на Община Трън, екипът на Областния информациоинен център - Перник проведе информационна среща на тема: “Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуални възможности за финансиране по оперативните програми.“.

Във форума взеха участие представители на общинска администрация, земеделски производители, образователни институции, граждани и др.

Участниците на срещата бяха запознати със Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), който определя правилата за правилното, законно и добро финансово управление на еврофондовете, при осигуряване на публичност и прозрачност, намаляване на административната тежест за бенефициентите, което ще гарантира ефективност и ефекасност на финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Представени бяха активните процедури по оперативните програми.

Актуална възможност за представителите на образователните институции е проектът „Твоят час“, реализиращ се в рамките на ОП „Наука и обрпазование за интелигентен растеж“. Директен бенефициент е Министерството на образованието и науката в партньорство с българските училища. Основна цел е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Интересен елемент е включването по-активно на родителския актив и създаване на общности около училищата, затова и проектът предвижда годишно да има до 5 часа възможност за включване на родителите, които да представят на учениците професията си или някакви специални умения.

По проекта има създадена интернет платформа, чрез която учебните заведения ще могат до средата на октомври да се регистрират като участници, както и да регистрират предлаганите от тях дейности и ръководителите на клубовете по интереси. Това ще им даде възможност през учебната година да осъществят извънкласни дейности с учащите, което от своя страна ще повиши мотивацията за учене на децата и преодоляване на образователни дефицити. Паралелно с регистрацията на училищата в електронната платформа ще върви и вписване на външни лектори, читалища, културни институции, неправителствени организации, спортни школи или треньори и др., които могат да предложат допълнителни занятия на учениците. Според проекта тези външни организации могат да предлагат не само ръководители на дейности, но и материална база за провеждането им.

Предвижда се 320 000 учащи от I до XII клас от 2500 училища в страната ни да бъдат включени в извънкласните дейности в продължение на 29 месеца.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.