wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 21 ноември 2016 г. в заседателната зала на Община Перник, екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ.“.

Във форума взеха участие представители на бизнеса, общинска и областна администрация, образователни институции, граждани и др.

Юристът Десислава Бенкова запозна присъстващите с нормативната уредба, рамкираща управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Постановление на Министерски съвет № 160/юли 2016 г. определя правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите при провеждането на процедури за избор на изпълнител с публична покана, съгласно Закона за управление на средствата от ЕСИФ.

Наредба № Н-3/юли 2016 г. определя правилата за плащания, верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерните разходи и за осчетоводяване, както и сроковете за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество.

Наредбата за администриране на нередности по ЕСИФ е приета с ПМС № 173/юли 2016 г. С тази наредба се определят обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на постъпилите сигнали и установени нередности, засягащи средства от Европейските фондове редът за извършване на проверка за установяване на нередност и докладването на нередностите пред дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в структурата на МВР.

Постановление № 189/юли 2016 г. заменя предходното ПМС 119/2014. С него се определят общите национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за втория за България програмен период 2014 - 2020 г., чрез конкретизиране на условия за допустимост и/или недопустимост на определени категории разходи.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.