wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 22 ноември 2016 г. в заседателната зала на Община Земен, екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ.“.

Във форума взеха участие представители на бизнеса, общинска администрация, граждани и др.

Представители на Община Земен заявиха своето намерение да разработят проектно предложение по процедура „Социално предприемачество“ по оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ (ОПРЧР). „Да бъде създадено социално предприятие, което да подпомогне усилията при включване в пазара на труда на маргинализирани групи и хора в неравностойно положение, както и социално изключени лица, е не само възможност, но и необходимост за малка община като нашата“, сподели зам. кмета Димитър Боянов.

По процедурата са допустими за кандидатстване общини и райони на общини, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, работодатели, доставчици на социални услуги и неправителствени организации.

Лицата от целевите групи могат да бъдат психологически мотивирани за връщане към работния процес, да получат социална и професионална интеграция, да преминат различни обучителни, квалификационни и преквалификационни курсове. Дейност като оборудване и адаптиране на работните места е допустима за финансиране.

Крайният срок за подаване на проектни предложения, чрез електронната платформа ИСУН 2020, е 7 януари 2017 г.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.