wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 21-29 ноември 2016 г., екипът на Областния информационен център – Перник провежда информационен цикъл в област Перник на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ.“. На 23 ноември, в гр. Брезник, бе проведена третата от поредицата информационни срещи.

Присъстващи на събитието бяха представители на бизнеса, общинска администрация, граждани и др.

Община Брезник е допустим бенефициент по процедурата „Развитие на социалното предприемачество“ по оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ (ОПРЧР). Земеделски производители с икономическа стойност на стопанството над 8000 евро могат да подадат проектно предложение по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР).

Интерес предизвика поканата за набиране на концепции за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, за реализацията на която по взаимнодопълващ се начин ще бъдат използвани възможностите на трите оперативни програми – ОПРЧР, ОПНОИР, ОПРР. Подборът ще бъде извършен на базата на статистически критерии и идейна концепция, представяща проблемите в съответната община и предложените мерки за решението им, използвайки инструментариума по утвърдените от съответните комитети за наблюдение операции: „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на ОПРЧР 2014-2020 г. и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на ОПНОИР 2014-2020 г. Реализираният чрез този подход географски фокус ще даде възможност за постигне на желаната ефективност и концентрация на интервенциите, както и по-добра видимост и измеримост на резултатите. Допустими кандидати са общини, които имат актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 2015 – 2020 г. в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

 

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.