wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 24 ноември 2016 г., в Дом-паметник „Георги Димитров“ – с. Ковачевци., екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ.“.

Присъстващи на събитието бяха представители на общинската администрация и граждани.

Юристът Десислава Бенкова запозна присъстващите с ПМС 160/2016, ПМС – 189/2016, Наредба № Н-3/юли 2016 г. и Наредбата за администриране на нередности по ЕСИФ. Тези нормативни документи определят правилата за управление на средствата от европейските фондове в периода до 2020 г.

Управителят на ОИЦ – Перник – инж. Ирена Георгиева, представи актуалните за кандидатстване с проектни предложения процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ.

Община Ковачевци е допустим бенефициент по процедурата „Развитие на социално предприемачество“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Земеделските производители могат до 7 декември да кандидатстват по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ по Програма за развитие на селските райони. Ще бъдат финансирани дейности за опазване на компонентите на околната среда, повишаване на енергийната ефективност в стопанствата, внедряване на нови продукти, процеси и технологии, сътрудничество между производителите и преработвателите на земеделски продукти, подобряване на условията на труд, повишаване на качеството на продукцията и производството на биологични земеделски продукти. Допустими са разходи за закупуване на земеделска техника, земеделска земя и сгради с цел разширяване на земеделските стопанства и повишаване на конкурентоспособността им. Допустими кандидати по тази процедура са регистрирани земеделски стопани с икономическа стойност на стопанството над 8000 евро, както и признати групи или организации на производители.

 

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.