wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 25 ноември 2016 г., в гр. Трън, екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ.“.

Присъстващи на събитието бяха представители на общинската администрация, земеделски производители и граждани.

Юристът Десислава Бенкова запозна присъстващите с ПМС 160/2016, ПМС – 189/2016, Наредба № Н-3/юли 2016 г. и Наредбата за администриране на нередности по ЕСИФ. Тези нормативни документи определят правилата за управление на средствата от европейските фондове в периода до 2020 г.

Управителят на ОИЦ – Перник – инж. Ирена Георгиева, представи актуалните за кандидатстване с проектни предложения процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ.

Малката община има богат опит при реализиране на проекти още от времето на предприсъединителните фондове. В предишния програмен период общинската администрация е изпълнявала проекти по оперативните програми, програмите за трансгранично сътрудничество и Програма за развитие на селските райони, както като водеща организация, така и в партньорство. От началото на годината са в процес на изпълнение два проекта, финансирани от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси – 2014-2020“: „В подкрепа на правото за независим живот“ и „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие“.

Реализирането на проектни идеи, финансирани от ЕСИФ, дава възможност за обновяване на населените места, изграждане на инфраструктура, водопроводи и канализация, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради, създаване на културни събития, подобряване достъпа до природни и исторически забележителности и др. Това от своя страна прави екологичночистия пограничния район атрактивен за жителите и гостите му, споделят представители на Община Трън.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник" № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.