wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 28 ноември 2016 г. в гр. Радомир, екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ.“.

Във форума взеха участие представители на бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, граждани и др.

С информационната среща приключи втората обиколка на област Перник през 2016 г. Повече от 140 представители на различни институции, неправителствени организации, предприятия, земеделски производители и др. взеха участие в шестте информационни дни. Участниците бяха запознати с нормативната уредба, определяща правилата за управление на европейските фондове през втория за България програмен период. Представена беше и актуална информация по отношение на отворени за кандидатстване процедури по програмите, финансирани от еврофондовете.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.