wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 29 ноември 2016 г., екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационен ден за проактивна работа с представители на електронни и печатни медии от област Перник на тема: “Нормативна уредба и финансови инструменти за управление на средставата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ.“.

Юристът Десислава Бенкова запозна присъстващите с ПМС 160/2016, ПМС – 189/2016, Наредба № Н-3/юли 2016 г. и Наредбата за администриране на нередности по ЕСИФ. Тези нормативни документи определят правилата за управление на средствата от европейските фондове в периода до 2020 г.

Управителят на ОИЦ – Перник – инж. Ирена Георгиева, представи актуалните за кандидатстване с проектни предложения процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ.

През 5-те години на функциониране на Областния информационен център – Перник, медиите от региона се доказаха като надежден и отговорен партньор при популяризиране на информацията, касаеща европейското финансиране. „Чрез Вас и Вашата подкрепа, ние успяваме да стигнем до широката общественост, което е правилната посока на комуникация. Чрез това партньорство ние заедно успяваме да подпомогнем процеса на усвояване на еврофондовете. Това от своя страна ще доведе до повишаване стандарта на живот, чрез подобряване на инфраструктурата, създаване на работни места, създаване на условия за конкурентоспособност на предприятията и др.“, сподели Георгиева.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.