wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 01 май – 20 май 2017 г. ОИЦ-Перник ще проведе Дни на отворените врати – посещение на място по проекти с европейско финансиране. Информационната поредица е част от инициативата „Заедно за Европа“, чрез която Мрежата от 28 информационни центъра отбелязва три значими повода. Това са 60-та годишнина от подписването на Римските договори и от създаването на Европейския социален фонд, 10-та годишнина от членството на България в ЕС, както и 6-та година от функционирането на Мрежата.

По време на събитията ще бъдат представени 3 проекта, финансирани от ОПРР 2007-2013. Първият от представяните проекти е „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Перник“  изпълнен в 3 училища и една детска градина в гр. Перник.

ОИЦ-Перник ще стартира Дните на отворените врати с посещение в Детска градина „Българче“ на 03.05.2017 г., на 09.05.2017 в IV  СОУ „Св. Кл. Охридски“ и на 18 май 2017 останалите две училища, обновени по проекта. До 20 май 2017 г. ще бъдат посетени и два обекта изградени по проекти „Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник“ и „Възстановяване на проводимостта на река Струма и укрепване на бреговете в района на квартал Бяла вода“  финансирани по ОПРР 2007-2013, съ-финансиран  от ЕФРР.

Главното събитие по инициативата ще бъде проведено на 9-ти май 2017 пред  Двореца на културата в гр. Перник под формата на концерт – хепънинг на който ще бъде отбелязана и 60-тата годишнината на ЕСФ.

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

 

Europe in my regionPernik 2017

Within the period 1-20 of May Pernik District information point will hold Open EU project days. They are part of the ongoing initiative “United for Europe” of the Network of 28 information points for ESIF to mark three significant occasions: the 60 anniversary of the Rome treaties and the European Social Fund, the 10 anniversary of the Bulgarian membership in the Union and the 6 anniversary of the Network itself.

3 projects financed under OP Regional development 2007-2013 will be presented during the events. The first of them will be project “Applying energy efficiency measures in the municipal education infrastructure” implemented by Pernik Municipality in 3 schools and a kinder garden.

On May 03 DIP-Pernik will hold an Open EU project day at “Balgartche” Kinder garden, on May 09 – at “Sv. Cl. Ohridsky” IV high school and will proceed on May 18 with two schools renovated under the same project. Until May 20 Pernik DIP will visit two more EU project sites: “Home and future for the children at risк in Pernik Municipality” and “River Struma conductivity recovery and straightening of its waterfronts”. Both projects are financed under OP Regional development 2007-2013, co-financed by the European Regional Development Fund.

The final event will be a concert-happening dedicated to the 60 anniversary of the European Social Fund. It will take place on May 9th in front of Pernik Culture Palace. 

District Information Point - Pernik is a part of the Network of 28 information points, established by Pernik Municipality Project # BG05SFOP001-4.001-0009-C01 ‘’District Information Point – Pernik functioning” financed by OP Good Governance co-financed by European Union trough the European Social Fund

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.