wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В рамките на националната инициатива „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, провеждана в периода 10 март – 20 май 2017 г. от мрежата от 28-те информационни центрове в България за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, екипът на ОИЦ – Перник проведе открити приемни в Перник, Радомир и Земен. Жителите на общинските центрове посетиха импровизираните щандове на Инфоцентъра, на които експертите информираха заинтересованите относно 10-та годишнина от членството на страната ни в Европейския съюз, 60 години от създаването на Европейския социален фонд, 6 години от създаването на мрежата и предстоящото председателство на Република България на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. Раздадени бяха информационни материали, свързани с популяризирането на ЕСИФ.

Откритите приемни бяха предшествени от регулярни информационни срещи на тема:  „Популяризиране на законовата рамка за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ. Актуални отворени процедури по програмите“.

В програмата на ОИЦ – Перник се предвижда следващите инфрмационни срещи и открити приемни да се проведат на 19 април в гр. Брезник, 20 април в с. Ковачевци и 21 април в гр. Трън.

 

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.