wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 10 – 21 април екипът на Областния информационен център – Перник проведе първия информационен цикъл за 2017 г. на тема: „Популяризиране на законовата рамка за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ. Актуални отворени процедури по програмите“. Представители на общински администрации, бизнеса, различни институции, земеделски производители и граждани от шестте общински центъра на Пернишкия регион бяха запознати с нормативната уредба, която рамкира определянето на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции при изпълнение на проекти, финансирани от Европейския съюз.

На основание чл. 70 от Закона за управление на средствата от ЕСИФ е приета Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона. Наредбата касае оперативните програми, както и програмите, финансиращи трансгранични и транснационални проекти.

 

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.