wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30 октомври 2017 г., в заседателната зала на Община Перник се състоя информационна среща, организирана от екипа на Областния информационен център – Перник, на тема: „Финансови инструменти 2014 – 2020. Актуални възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от ЕСИФ “.

На срещата беше представен Фонд мениджър на финансовите инструменти в България. Дружеството е създадено като търговско от Министерски съвет на Р България с цел управление на финансовите инструменти, предвидени за изпълнение на Програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) – „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност, „Региони в растеж“, „Околна среда“, Програма за развитие на селските райони и Програма за морско дело и рибарство, които изпълнява страната ни в програмен период 2014 – 2020 година.

Мисията и целите на Фонд мениджър на финансовите инструменти са: осигуряване на възможности за подобряване на достъпа до финансов ресурс чрез ефективно използване на финансовите инструменти, с оглед насърчаване на растежа и заетостта и осигуряване на по-благоприятна бизнес среда за постигане на целите на оперативните програми; осъществяване на ефективно управление на средствата, формиращи Фонд на Фондовете, и оползотворяване възможностите на финансовите инструменти да мултиплицират публичния ресурс чрез мобилизиране на допълнителен частен капитал; постигане на икономии от мащаба; осигуряване на устойчивост на управлението на финансовите инструменти, отговарящо на изискванията за добро корпоративно управление и консервативен подход с оглед присъщите рискове; изграждане на капацитет за управление на финансови инструменти на национално ниво, като по този начин бъде преодоляна зависимостта на България от външната експертиза в тази връзка.

На форума бяха представени и актуалните възможности за реализиране на проектни идеи чрез кандидатстване по програмите, финансирани от ЕСИФ.

С днешната среща, ОИЦ – Перник стартира поредна информационна кампания за 2017 година в Област Перник. Следващите срещи са както следва: 31.10.2017 г., 09:30 ч. – заседателна зала на Общана Радомир; 02.11.2017 г. 09:00 ч. – Ресторант-клуб „Юланда“ – с. Ковачевци; 03.11.2017 г., 09:30 ч. – заседателна зала на Община Трън; 06.11.2017 г., 11:00 ч. – Читалище „Просвещение“ – гр. Брезник и 07.11.2017 г., 09:30 ч. – заседателна зала на Общински съвет Земен.

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.