wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 31 октомври 2017 г., в заседателната зала на Община Радомир се състоя информационна среща, организирана от екипа на Областния информационен център – Перник, на тема: „Финансови инструменти 2014 – 2020. Актуални възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от ЕСИФ “.

Експертите от Инфоцентъра представиха актуалните възможности за кандидатстване с проектни предложения по програмите, финансирани от ЕСИФ, както и какво предстои до края на 2017 година.

Отворената процедура по втора приоритетна ос на ОП „Развитие на човешките ресурси“ е насочена към намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Процедурата носи наименованието „Открий ме“ и е с целева група деца и младежи до 29 години, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства. Допустими кандидати са неправителствени организации и доставчици на социални услуги, които могат да си партнират с общини, обучителни и образователни организации.

Неправителствени организации, чиито дейности са насочени към съдебната система, могат да разработят проектно предложение по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по ОП „Добро управление“ .

До 1 октомври 2018 г. общините са допустими за кандидатстване по процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по ОП „Околна среда“.

По ОП „Иновации и конкурентноспособност“ се очаква отварянето на наскоро миналата на обществено обсъждане процедура „Насърчаване на предприемачеството“, по която ще бъдат финансирани проекти на микро, малки и средни предприятия, които имат по-малко от 2 приключени финансови години.

По Праграма за развитие на селските райони се очаква да стартира прием на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“ с икономическа стойност до 8000 евро; подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, насочена към земеделски стопанства с икономическа стойност от 8000 до 16000 евро; подмярка 6.1. Създаване на стопанства на млади фермери“, насочена към земеделски производители до 40 ненавършени години; и подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“, по която са допустими общини от селските райони, юридически лица с нестопанска цел, ВиК оператори и читалища.

На срещата беше представен Фонд мениджър на финансовите инструменти в България.

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.