wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 2 ноември 2017 г., в с. Ковачевци се състоя информационна среща, организирана от екипа на Областния информационен център – Перник, на тема: „Финансови инструменти 2014 – 2020. Актуални възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от ЕСИФ “.

Експертите от Инфоцентъра представиха Фонд мениджър на финансовите инструменти в България и актуалните процедури за кандидатстване с проектни предложения по програмите, финансирани от ЕСИФ.

Най-голям интерес сред присъстващите предизвика предстоящата възможност за подпомагане на нови земеделски производители, която ще се обезпечава от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г, подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Кандидати, които не са навършили 40 години, регистрирани са като земеделски стопани по малко от 18 месеца към дата на кандидатстване и имат земеделско стопанство в секторите „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“ имат възможност да получат финансова подкрепа по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в размер на 25 000 евро. Безвъзмездната финансова помощ ще стимулира младите фермери не само да разширят дейността на стопанството, което към момента на кандидатстване трябва да е с икономическа стойност между 8000 и 16000 евро, но и да увеличат с 50% производствения му обем.

Експертите от ОИЦ – Перник подчертаха, че тази подмярка е една от най-желаните и най-търсени още от самото начало на членството на страната ни в Европейския съюз. Чрез нея са създадени много земеделски стопанства, подпомагайки тяхната конкурентоспособност и възраждайки българското земеделие, завещано от предците ни.

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.