wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 3 ноември 2017 г., в гр. Трън се състоя информационна среща, организирана от екипа на Областния информационен център – Перник, на тема: „Финансови инструменти 2014 – 2020. Актуални възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от ЕСИФ “.

Експертите от Инфоцентъра представиха Фонд мениджър на финансовите инструменти в България и актуалните процедури за кандидатстване с проектни предложения по програмите, финансирани от ЕСИФ.

Най-голям интерес сред присъстващите представители на общинската администрация, земеделски производители и граждани, предизвикаха възможностите за финансиране, които се предоставят чрез Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., в чийто обхват попада пограничната община.

Земеделските стопанства, които вече имат история, могат да се възползват от подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. За пореден път, нови земеделски стопани ще имат възможност да утвърдят и разширят своите стопанства по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Общината, ВиК оператори, ЮЛНСЦ и читалища ще могат да разработят проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“, чрез която могат да се реконструират пътища, улици, водоснабдителни системи, да се повиши енергийната ефективност на общинските сгради и да се облагородят населените места.

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.