Печат на тази страница

Екипът на Областния информационен център – Перник провежда информационна кампания в областта на тема: „Представяне на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Актуални възможности за финансиранe от ЕСИФ. Електронно кандидатстване.“.

Представители на общинските администрации, неправителствени организации, бизнеса, земеделски стопани и др. в Перник, Земен и Трън бяха запознати с възможностите за финансиране на проектни идеи по програмите, финансирани от Европейския съюз.

С най-голям интерес се очаква стартирането на процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Приоритетни ще бъдат предприемачи, които имат 3 год. опит в областта на разработваната иновация, жени, младежи до 29 години и лица над 50 години, социални предприятия, както и проекти, които се реализират в областите: ИКТ и информатика, мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. 

Общините от селските райони ще могат да разработят проектни предложения, които да подобрят условията на живот в малките населени места, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014 – 2020 г. Дейностите трябва да бъдат насочени към строителство, реконструкция или рехабилитация на улици, училища, детски градини, физкултурни салони, спортна инфраструктура, както и мерки за енергийна ефективност на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги.

Млади фермери, в качеството си на физически лица, еднолични търговци или ЕООД, на възраст до 40 години, със стандартен производствен обем на стопанствата от 8000 до 16000 евро ще имат възможност да кандидатстват за финансиране в размер на 25 000 евро, на два транша, по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. Земеделските стопанства трябва да бъдат в сектор „Животновъдство“ и/или сектор „Плодове и зеленчуци“.

Екипът на ОИЦ – Перник запозна присъстващите на информационните срещи с платформата за електронно кандидатстване ИСУН 2020. Чрез нея всеки кандидат трябва да разработи своето проектно предложение, да го подаде в съответния за всяка процедура срок по електронен път и при одобрение и подписване на договор да отчита изпълнението на проекта.

Следващите информационни дни, които Инфоцентъра ще проведе, са съответно: 24.04.2018 г. – с.  Ковачевци; 25.04.2018 г. – гр. Радомир и 26.04.2018 г. – гр. Брезник. Поканени да вземат участие са всички заинтересовани физически и юридически лица.

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.