wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на ОИЦ – Перник проведе информационна среща, на която присъстваха представители на медии, европейски клубове от училища в областния град и общинска администрация. Събитието бе част от инициативата на Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия „Европа в моя регион 2018 г.“, която се провежда за седма поредна година. Целта на кампанията е популяризиране на проекти, осъществени с помощта на еврофондовете, които подпомагат развитието на населените места и създават по-добри условия за живот на европейските граждани.

Като най-значим за областта бе представен проекта, изпълняван от Община Перник, № BG16RFOP001-1.018-0002 "Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. „Благоустрояване на кв. Тева“; 2. „Парк на предизвикателствата в местност  Войниковец“; 3. „Мост над река Струма при ул. Струма“ ".

Кампанията „Европа в моя регион2018 г.“ стартира на 23 април и ще продължи до 31 август 2018 г. като е структурирана в четири компонента:

дни на отворените врати на проекти, съфинансирани от ЕС; онлайн викторина (Online quiz) на тема „Колко добре познавате европейската култура и традиции?“; фотоконкурс за любителски кадри, запечатили проекти, реализирани с помощта на еврофондовете; и конкурс за блогъри, публикували блог, относно проект, финансиран от ЕСИФ (европейските структурни и инвестиционни фондове). Повече информация за инициативата може да бъде намерена на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.