wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20.11.2018 г. екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща на тема:  „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия.“.

Интерес предизвика актуалната за кандидатстване Мярка 6.4.1. „Инвестиции в неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони. Мярката е разделена в 3 направления – производство, услуги и занаяти. Проектните предложения трябва да са с бюджет между 10 000 и 600 000 евро, като финансовата помощ е в размер до 50% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро за три бюджетни години. Допустими за финансиране са разходи за изграждане или подобряване на недвижимо имущество; закупуване на машини и оборудване; закупуване на земя; закупуване и модернизиране на сгради и помещения; придобиване на нематериални активи като компютърен софтуер, патенти, лицензи, авторски права и марки. Кандидатите за финансиране трябва да разпишат 5-годишен бизнесплан за развитие на проектната идея, а в случаите на строително-монтажни работи –10-годишен. Производството на енергия от възобновяеми енергоизточници и биогорива е допустима дейност единствено за собствено потребление.

Кандидатстването трябва да се осъществи по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез Информационната система за наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) с краен срок 10.12.2018 г. 17:30 ч.

 

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.