Печат на тази страница

На 21.11.2018 г. екипът на Областния информационен център – Перник проведе информационна среща в с. Ковачевци на тема:  „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия.“.

Най-голям интерес предизвика Мярка 6.4.1. „Инвестиции в неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони. Като допустими за кандидатстване с проектно предложение освен занаятчии и микро, малки и средни предприятия (МСП), със седалище на управление в селски район, са и земеделски производители, които могат да разширят своята дейност. Необходимо е стандартният производствен обем (СПО) на регистрираното  земеделско стопанство  да е със стойност по-висока от 8 000 евро и най-малко 50% от приходите за предходната финансова година да са от земеделски дейности. Също така е необходимо регистрирането на МСП, съгласно чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия, което е със седалище и/или клон на територията на селски район. Ако проектно предложение е насочено към развиване на занаяти земеделският производител трябва да бъде с постоянен адрес на местоживеене отново в селски район.

Продължителността на изпълнение на проектите може да е до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Разплащателната Агенция за кандидати, които се явяват възложители по чл. 5 и чл. 6 от ЗОП и до 24 месеца за всички останали.

Кандидатстването трябва да се осъществи по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез Информационната система за наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) с краен срок 10.12.2018 г. 17:30 ч.

 

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.