Печат на тази страница

Всички български общини и неправителствени организации са посочени като допустими партньори на доставчици на социални услуги, които могат да разработят проектно предложение по Процедура „Социално включване в общността“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. С изпълнението на такива проекти ще бъдат създадени предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора от уязвимите групи. Процедурата е насочена към хора с увреждания и техните семейства, семейства с деца, включително в риск и с увреждания, деца в риск, включително с увреждания, възрастни в риск, както и служители на доставчици на социални услуги. Краен срок за подаване на проектното предложение е 25.01.2019 г. по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).

Информацията беше представена на 22.11.2018 г. в гр. Земен на събитие на тема:  „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия“ от екипа на Областния информационен център – Перник. Участници в срещата бяха представители на общинската администрация, средното образователно училище в града, неправителствени организации, земеделски производители, бизнеса и граждани.

Представени бяха също отворените за кандидатстване процедури, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Интерес сред участниците в срещата предизвика и мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони, която ще даде възможност за развитие на малките населени места и повишаване на качеството на живот, чрез създаване на нови работни места, развитие на занаятчийството и услугите.

 

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.