wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Общините, Министерство на културата и Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица, са допустими бенефициенти по Процедура „Развитие на туристическите атракции“, по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж“.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Конкретни цели са: да се развият конкурентноспособни недвижими културни ценности със „световно значение“ – вписани в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО и „национално значение“, вкл. археологически резервати, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за културното наследство, независимо от пространствената им структура и териториален обхват, чрез превръщането им в туристически атракции, способни да привлекат значителен брой посетители; и да се подкрепят недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“, притежаващи значителен туристически потенциал.

Кандидатстването ще се осъществява по електронен път чрез Електронната платформа ИСУН 2020 до 31 декември 2021 г.

Продецурата бе популяризирана на информационна среща, провела се на 23.11.2018 г. в гр. Трън, на която екипът на Областния информационен център – Перник запозна присъстващите представители на общинската администрация, земеделски производители и граждани с актуални възможности за финансиране от ЕСИФ и програми, финансирани от Европейската комисия.

 

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.