wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 26.11.2018 г. в гр.Брезник екипът на ОИЦ - Перник проведе информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия.“.

Интерес сред присъстващите представители на общинската администрация предизвикаха Процедурата „Социално включване в общността“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, по която са допустими доставчици на социални услуги в партньорство с неправителствени организации и/или общините и Процедурата „Развитие на туристическите атракции“ по ОП „Региони в растеж“, по която общините могат да разработят интегриран туристически продукт на недвижими обекти със „Световно“ или „Национално значение“.

Другата актуална възможност пред брезничани е мярка 6.4. „Инвестиции в неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони, която ще инвестира в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, повишавайки тяхната конкурентоспособност и създаване на работни места, което ще доведе до повишавана стандарта на живот и създаване на условия за превенция на обезлюдяването на малките общини.

Във втория панел на информационното събитие бяха представени Програмите „Еразъм +“, „COSME“, „Life+“, „Творческа Европа“, „EASI - заетост и социални иновации“ и „Хоризонт 2020“, които се финансират директно от Европейската комисия.

 

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.