wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 19 – 27 ноември 2018 г. екипът на ОИЦ - Перник проведе поредица информационни срещи в шестте общински центъра на Област Перник. Участници в срещите бяха представители на общинските администрации, различни институции, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители и граждани. Тема на срещите беше: „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия.“.

Последната проведена среща от информационната обиколка бе за проактивна работа с представители на електронни и печатни медии, отразяващи събития в региона.

Управителят на ОИЦ – Перник – инж. Ирена Георгиева, представи актуалните процедури за набор на проектни предложения по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Най-голям интерес по време на информационния цикъл е регистриран към мярка 6.4.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони, „Социално включване в общността“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и „Развитие на туристическите атракции“ по ОП „Региони в растеж“. На журналистически въпрос кое е най-значимото събитие и постижение на Центъра през тези 7 години на функциониране, инж. Георгиева сподели, че са много значимите инициативи, проведени от екипа, но най-голяма удовлетвореност от свършената работа има когато чрез предоставената информация бенефициенти са получили финансиране на своите проектни идеи.

Присъстващите представители на медиите се запознаха с програми, директно финансирани от Европейската комисия - „Еразъм +“, „COSME“, „Life+“, „Творческа Европа“, „EASI - заетост и социални иновации“ и „Хоризонт 2020“.

 

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.