wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център - Перник проведе информационна среща на тема: „Представяне на основни акценти на одобрените оперативни програми. Споделяне на добри практики и научени уроци" и изнесен офис в рамките на инициативата на мрежата от 28 информационни центрове „Да създадем заедно България 2020 г.". Жители и гости на пернишката община Ковачевци имаха възможност да се включат в анкетата как да бъдат усвоявани европейските средства в настоящия програмен период 2014 - 2020 г. Всички анкетирани посочиха като проблем безработицата и пожелаха създаване на условия за нови работни места и трайна заетост. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.