wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Гражданите на гр. Трън на първо място посочиха безработицата и междуселските пътища като проблем за региона и поискаха европейските средства да се инвестират имено в тези две направления. Допитването, проведено сред жителите на пограничното градче, бе в рамките на националната инициатива на мрежата от 28 информационни центрове „Да създадем заедно България 2020 г.". Експертите от Областния информационен център - Перник организираха изнесен офис на централния градски площад, на който всеки желаещ получи информация относно структурните и Кохезионния фонд. Раздадени бяха информационни и рекламни материали. Националното анкетиране на широката общественост цели да се изведат приоритетните сфери на въздействие с помощта на европейското финансиране в програмния период 2014 - 2020 г. Различното мнение бе адресирано от ученичка в 7-ми клас, възпитаничка на местното училище. Тя не пожела нито работа за своите близки, нито спортни площадки или инвестиции в образованието. Нейната идея бе европейските средства да се насочат за образование, интеграция и повече възможности за децата с увреждания. Експертите от инфоцентъра й зададоха въпроса дали самата тя или нейни приятели са точно от тази рискова група, на което тя отговори отрицателно. „Просто, смятам, че така е справедливо.", бе невинния отговор на дете с изявена гражданска позиция. От проведените изнесени приемни в шестте общински центрове на територията на област Перник, като цяло за региона водещи се обособяват високото ниво на безработица и лошото състояние на междуселските пътища. Населението от Пернишко иска още работещи предприятия, добро образование и развитие на туризма. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.