wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

През месец март 2015 г. екипът на Областния информационен център - Перник проведе две работни срещи с целеви групи, на които бе предоставена тематична информация съобразно техните потребности, свързана със структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Първата среща бе с представителите на съдилищата от област Перник. Домакин на срещата бе районния съд в гр. Радомир. Представителите на съдебната система от региона бяха информирани за възможностите, които се предоставят по ОП „Добро управление", която е наследник на предходните две „Техническа помощ" и „Административен капацитет". Първият приоритет на програмата е „Повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната система". Към този приоритет спадат мерки, свързани с повишаване на капацитета на съдебната система, като цяло, укрепване на капацитета на правосъдните и правораздавателни органи и не на последно място повишаване на квалификацията на магистратите, съдебните служители и разследващите органи. С цел повишаване на проектната култура на представителите на съдийската гилдия, екипът на ОИЦ - Перник представи проектния цикъл - от изготвянето на проектното предложение, през самото изпълнение и отчитане на проектните дейности. Споделени бяха често допусканите грешки от бенефициентите и препоръки за избягването им. Като примери за добра практика бяха разгледани постигнатите резултати от проекти, изпълнявани по ОП „Административен капацитет" през периода 2007 - 2013 г. При огромен интерес премина и втората работна среща, която бе насочена към представителите на едно от големите предприятия в областния град, а имено „Топлофикация - Перник". В препълнената зала, повече от 30 служители на дружеството се запознаха с предизвикателствата пред бизнеса през новия програмен период 2014 - 2020 г. и възможностите за финансова подкрепа от страна на еврофондовете, които се предоставят чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност" и ОП „Развитие на човешките ресурси" В индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2015 г. се очаква стартирането на 3 процедури. Интерес предизвика процедурата „Подкрепа на иновациите в предприятията", в рамките на която ще може да се придобият ДМА, ДНА, консултантски и помощни услуги в покрепа на внедряване на иновативни машини и технологии или произвеждане на иновативни продукти. По ОПРЧ, местното топлофикационно дружество ще има възможност да кандидатства с проекти за: назначаване на млади хора до 29-годишна възраст; повишаване квалификацията на служителите; създаване на предпоставки за добри и безопасни условия на трудещите се; запазване на трудовата заетост на наетите от дружеството лица, които живеят в населени места извън Перник; създаване на нови работни места; както и да почерпи опит и да се осъществи обмен с аналогични предприятия от страни-членки на Европейския съюз в рамките на транснационалното сътрудничество. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.