wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На двудневен семинар в гр. Вършец, представители на областна и общинските администрации от Пернишкия регион бяха запознати с предизвикателствата по подготовка и изпълнение на проекти през програмен период 2014 - 2020 г. Участниците във форума дискутираха теми, свързани с научените уроци и натрупания опит по изпълнение на проекти в предходния програмен период. С оглед обмяната на информация бяха споделени добри практики по изпълнени проекти, финансирани от европейските фондове. Експертите по еврофинансиране Христо Медаров и Боряна Белчева представиха новите акценти в настоящия програмен период, стратегическите приоритети, залегнали в Споразумението за партньорство, както и тяхната обвързаност с новите седем оперативни програми. Представителите на местните администрации бяха запознати основно с оперативните програми „Добро управление", „Региони в растеж", „Околна среда", „Наука и образование за интелигентен растеж" и ОП „Развитие на човешките ресурси". Представени бяха отворени и предстоящи за отваряне схеми по програмите. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.