wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център - Перник започна втори етап на изпълнение на инициативата „Да създадем заедно България 2020 г.", осъществявана от мрежата от 28-те информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Екипът на Инфоцентъра представи пред представители на органите за местно самооправление от област Перник получените резултати от проведеното анкетното допитване сред широката общественост. Анализът показва, че на територията на област Перник гражданите желаят европейските средства да бъдат концентрирани в инфраструктурни проекти. Инвестиции трябва да бъдат направени и в социални услуги и в мерки за борба с безработицата. По-активни в допитването са били представителите на нежния пол, хора в трудова заетост и със средно образование. Най-голям интерес към анкетата са проявили жителите на областния град, които желаят рехабилитация на всички градски улици с обособяване на нови паркоместа и изграждане на велоалея в града; модернизиране на съществуващите общински пазари; рехабилитиране на зоните за отдих, както и изграждане на нови детски и спортни площадки, както и обособяване на зони за разходки на домашни любимци; мерки за съхраняване на културно-историческото наследство и предпоставки за маркетинг на туристически забележителности в региона. Жителите в по-малките общини също искат по-добра инфраструктура, развитие на туризма и работни места. На местните администрации бяха предложени примерни проекти, разработени по оперативните програми, които общинските екипи биха могли да доразвият и осъществят с помощта на европейско финансиране. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.