wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център - Перник приключи втори етап на изпълнение на инициативата „Да създадем заедно България 2020 г.", осъществявана от мрежата от 28-те информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Екипът на Инфоцентъра представи пред представители на малки, средни и големи предприятия от област Перник получените резултати от проведеното анкетното допитване сред широката общественост. Включилите се в анкетата граждани от шестте общини на територията на пернишкия регион на първо място извеждат проблема с безработицата, поради което искат действащи предприятия с голям капацитет. За инвестиции в подобряване на производствения капацитет и в човешките ресурси бизнеса може да разчита на подпомагане от страна на европейските фондове чрез ОП „Развитие на човешките ресурси" и ОП „Иновации и конкурентоспособност". Като заключителна част на инициативата „Да създадем заедно България 2020 г." екипът на ОИЦ - Перник организира празничен концерт пред Двореца на културата в областния град, с който ще се отбележи Деня на Европа - 9-ти май. В събитието ще вземат участие самодейни състави и изпълнители от пернишкия регион. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.